Analiza przyczyn dyskopatii lędźwiowej w grupie osób leczonych neurochirurgicznie z jej powodu

Joanna Rosińczuk, Kamila Owsikowska, Aleksandra Kołtuniuk

Abstrakt


Wstęp. Dyskopatia jest poważnym problemem społecznym ze względu na to, że chorują na nią ludzie aktywni zawodowo, często w bardzo młodym wieku (najczęściej występuje w 3–4. dekadzie życia). Etiopatogeneza dyskopatii lędźwiowej nie jest szczegółowo poznana. Badania mówią o wielu czynnikach predysponujących do wystąpienia choroby krążka międzykręgowego. Poznanie przyczyn może przyczynić się do lepszego zapobiegania tej coraz częściej występującej chorobie cywilizacyjnej.

Cel. Zbadanie przyczyn powstawania choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego oraz ocena wiedzy badanych na temat tychże przyczyn.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 67 osób chorych na dyskopatię lędźwiową przebywających na oddziale neurochirurgii lub leczących się w poradni neurochirurgicznej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Do analizy danych użyto programu statystycznego Statistica 10.

Wyniki. Z analizy materiału badawczego wynika, iż, powstanie dyskopatii lędźwiowej wiąże się z pracą zawodową (56,72%). Ponad 40% badanych w trakcie pracy zawodowej podnosi ciężar powyżej dopuszczalnej normy. Zdecydowana większość ankietowanych odczuwa silny ból kręgosłupa (zlokalizowany na skali Visual Analogue Scale — VAS) w przedziale od 7 do 10 pkt.). Prawie połowa badanych ma nadwagę (25<BMI>30). 153

Wnioski.
1) Pacjenci ze zdiagnozowaną dyskopatią lędźwiową doświadczają silnych dolegliwości bólowych kręgosłupa.
2) Chorzy cierpiący z powodu dyskopatii podczas pracy zawodowej często przez wiele godzin przyjmują wymuszoną pozycję siedzącą lub w niewłaściwy sposób podnoszą ciężary.
3) Pacjenci z dyskopatią nie posiadają wiedzy na temat profilaktyki tego schorzenia. (PNN 2015; 4(4):152–157)


Słowa kluczowe


dyskopatia, ból krzyża, wiedza pacjentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziewulski M. Bóle krzyża u ludzi młodych. Medycyna Sportowa. 2003;19(1):22–30.

Radziszewski K.R. Porównawcza retrospektywna analiza dolegliwości bólowych u chorych na dyskopatię lędźwiową leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Pol. Merk. Lek. 2006;XXI,124:335–340.

Podemski R. Neurologia. Diagnostyka i leczenie. Urban & Partner, Wrocław 2004.

Rąpała K. Zespół bólowy kręgosłupa. Zagadnienia wybrane. PZWL, Warszawa 2004.

Pyskało B., Styczyński T., Gasik R. Przyczyny nawrotów zespołów bólowo-korzeniowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu przepuklin dyskowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Reumatologia. 2008;46(3):125–129.

Żytkowski A., Sosnowski S., Wrodycka B. Etiopatogeneza choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Pol. Merk. Lek.

;XXI,125:498–501.

Łebkowski W.J. Starzenie się i degeneracja lędźwiowych krążków międzykręgowych u człowieka. Pol. Merk. Lek. 2002;VIII,75:234–237.

Łebkowski W.J. Zwyrodnienie krążka międzykręgowego. Gabinet Prywatny. 2006;1:33–37.

Fiodorenko-Dumas Ż., Paprocka-Borowicz M., Opalińska K., Demczyszak I., Dumas I. Zespoły bólowe kręgosłupa w zależności od grupy zawodowej. W: Abramczyk A. et. al (Red.), Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych — współczesne problemy. Tom II. A&A Optimed, Wrocław 2011;7–17.

Bartuzi P., Kamińska J. Obciążenie i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego a poziom wiedzy pracowników o ergonomii stanowiska komputerowego. Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka. 2010;2:21–23.

Frymoyer J.W., Pope M.H., Clements J.H., Wilder D.G., MacPherson B., Ashikaga T. Risk factors in low-back pain. An epidemiological survey. Journal of Bone Joint Surgery. 1983;65(2):213–218.

Vieira E.R., Kumar S., Narayan Y. Smoking, no-exercise, overweight and low back disorder in welders and nurses.

International Journal of Industrial Ergonomics. 2008; 38:143–149.

Śliwiński Z., Legwant Z. Przyczyny bólu krzyża. Medycyna Manualna. 1999;III,1–2:8–13.

Gasik R., Styczyński T. Niektóre cechy szczególne przebiegu klinicznego zespołów bólowo-korzeniowych wywołanych dyskopatią lędźwiową u chorych z otyłością. Reumatologia. 2005;(43)5:252–256.

Berny W., Prudlak G., Zub W., Weiser A., Tonderys-Rosińczuk J. Wybrane problemy opieki pielęgniarskiej u chorych z dyskopatią lędźwiową w okresie pooperacyjnym. W: Krajewska-Kułak et al. (Red.), Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Akademia Medyczna Białystok 2005;399–404.

Zub W., Berny W., Jarmundowicz W., Weiser A., Tonderys-Rosińczuk J., Prudlak G. The evaluation of patient’s knowledge on lumbar discopathy they suffer from. Ann. UMCS — Sectio D: Medicina. 2005;60(Suppl.16), 6:448–451.

Sapuła R., Głowacka I., Lesiak A., Siwek W., Mataczyński K. Ocena efektywności rehabilitacji pacjentów w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Zamojskie Studia i Materiały. 2012;14(35):33–41.

Bojczuk T., Przysada G., Strzępek Ł. Wpływ ćwiczeń leczniczych na wskaźniki jakości życia u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2010;1:66–72.

Mierzwa J., Rosińczuk-Tonderys J. Rehabilitacja uzdrowiskowa w bólach odcinka szyjnego kręgosłupa. Ann. UMCS — Sectio D: Medicina. 2005;60(Suppl.16),7:142–147.

Binek E., Olszewski J. Ocena dolegliwości bólowych u chorych z dyskopatią lędźwiową przed i po wybranych zabie-gach fizjoterapeutycznych. Kwart. Ortop. 2011;2:93–99.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.