Regulamin publikowania prac

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ,Prof., PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MNiSW:
6.00
Index Copernicus:
90.61
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Pobierz Regulamin

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing — JNNN) jest kwartalnikiem międzynarodowym, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Publikuje ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy.

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie badania dotyczące ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.


Podstawowe zasady recenzowania prac

Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji, jak również niekompletne lub przygotowane niezgodnie z zasadami, Redakcja odsyła (odrzuca) autorom bez oceny merytorycznej. Manuskrypty spełniające podstawowe warunki publikacji zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny dwóch niezależnych recenzentów. Opinie recenzentów zostaną przesłane autorom, którzy są proszeni o ustosunkowanie się do uwag. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji, Redakcja kwalifikuje pracę do druku. Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej. Korektę autorską należy zwrócić do Redakcji w ciągu trzech dni roboczych. W przeciwnym wypadku artykuł zostanie wycofany z czasopisma. Zmiany w korekcie autorskiej są wprowadzane na odpowiedzialność autora. Wydrukowany artykuł staje się własnością Redakcji/Wydawcy.

Do pracy należy dołączyć Formularz oświadczenia, przeniesienia praw autorskich i kryteria autorstwa (załącznik 1), że praca nie była wcześniej publikowana ani nie jest złożona w redakcji innego czasopisma oraz, że nie zaistniał konflikt interesów którejś ze stron. Jeżeli materiał był już wcześniej opublikowany, należy do niego dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie zarówno od poprzedniego wydawcy, jak i autorów oryginalnej pracy. Ponadto Autor oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na Redakcję/Wydawcę, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Redakcja/Wydawca. Autor określa również swój wkład w powstanie pracy, według kryteriów znajdujących się w formularzu. Odpowiedzialność za wiarygodność informacji znajdujących się w formularzu ponoszą Autorzy pracy, którzy są zobowiązani do imiennego przesłania Formularza.


Przygotowanie manuskryptu

Redakcja przyjmuje prace napisane w języku angielskim. Objętość pracy wraz z materiałem ilustracyjnym, piśmiennictwem i streszczeniem nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu (1 strona maszynopisu to 1800 znaków). Praca powinna być napisana jednostronnie na papierze formatu A4, w programie Word, czcionką 12 pkt., interlinia podwójna, z zachowaniem marginesów około 2,5 centymetra. Tekst nie powinien być formatowany. Każda z części maszynopisu powinna się zaczynać na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie ze słowami kluczowymi (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny. Odwołania do piśmiennictwa należy zaznaczać w tekście cyframi arabskimi i umieszczać w nawiasach klamrowych, bez spacji między przecinkiem a kolejnym numerem, np. [3,4,8–10], zgodnie z kolejnością cytowania. Na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności cytowań. Tabele i ryciny należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Tabele i ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerowane są cyframi arabskimi.

W tekście nie można stosować żadnych wyróżnień. Kolejne strony należy ponumerować, poczynając od strony tytułowej. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów. Wskazane jest, aby podawać międzynarodowe nazwy leków, a nie preparatów handlowych. Wyniki badań biochemicznych i innych powinny być podane w jednostkach zgodnych z układem SI.


Artykuł oryginalny (Original Article)

Artykuł oryginalny powinien posiadać następujący układ:

strona tytułowa

streszczenie (ze słowami kluczowymi)

wstęp (z celem pracy)

materiał i metody

wyniki

dyskusja

wnioski

zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej (ta część musi być uwzględniona)

podziękowania

piśmiennictwo

tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim oraz krótki tytuł w języku polskim i angielskim (do 50 znaków), imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana, informację o ewentualnych grantach i innych źródłach finansowania, adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim (do 300 słów) i angielskim (do 300 słów). Musi posiadać następującą strukturę: Wstęp, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Nie należy stosować żadnych skrótów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.


Artykuł poglądowy (Review Article)

Redakcja przyjmuje artykuły poglądowe tylko zamawiane albo przygotowane przez autorytety w dziedzinie neuropielęgniarstwa po wcześniejszym ustaleniu z Redakcją czasopisma.

Artykuł poglądowy powinien posiadać następujący układ:

strona tytułowa

streszczenie (ze słowami kluczowymi)

wstęp (z celem pracy)

przegląd

wnioski

podziękowania

piśmiennictwo

tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim oraz krótki tytuł w języku polskim i angielskim (do 50 znaków), imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana, adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim (do 250 słów) i angielskim (do 250 słów). Musi odzwierciedlać strukturę pracy z wnioskami. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.


Opis przypadku (Case Report Article)

Redakcja przyjmuje artykuły przedstawiające opis ciekawego przypadku klinicznego pacjenta lub nowych metod pielęgnowania i zarządzania.

Opis przypadku powinien posiadać następujący układ:

strona tytułowa

streszczenie (ze słowami kluczowymi)

wstęp (z celem pracy)

prezentacja przypadku

dyskusja

wnioski

podziękowania

piśmiennictwo

tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim oraz krótki tytuł w języku polskim i angielskim (do 50 znaków), imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana, adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim (do 250 słów) i angielskim (do 250 słów). Musi odzwierciedlać strukturę pracy z wnioskami. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.


Podziękowania

Współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium autorstwa, a przyczynili się w jakiejkolwiek formie do powstania pracy powin­ni być wymienieni w podziękowaniach. Jednocześnie zastrzega się, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (np.: instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


Tabele

Tabele należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). Tabele numerować cyframi arabskimi. Tytuł tabeli w języku angielskim umieścić nad tabelą. Opisy wewnątrz tabeli zamieścić w języku angielskim. Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone tabele.


Ryciny, fotografie

Ryciny należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). Ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerować cyframi arabskimi. Tytuł ryciny w języku angielskim umieścić pod ryciną. Opisy wewnątrz rycin zamieścić w języku angielskim. Ryciny powinny być przygotowane w formacie TIFF, JPG (300 dpi) lub EPS. Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone ryciny. Fotografie kolorowe lub czarno-białe należy dostarczyć o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy uwzględnieniu wielkości, w jakiej będą publikowane. Niedopuszczalne jest włamywanie fotografii do MS Word. Materiał skanowany powinien być dostarczony w odrębnych plikach w postaci bitmapy zapisanej w formatach: TIFF, JPG lub EPS. Miejsce włamania należy zaznaczyć na lewym marginesie. Fotografie nieautorskie powinny być opatrzone nazwiskiem autora wraz z załączoną zgodą na ich opublikowanie. Uwaga! Nie przyjmuje się kserokopii materiałów graficznych ani materiałów pochodzących z Internetu.


Piśmiennictwo

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za poprawność cytowanego piśmiennictwa. Cytowanie prac należy ograniczyć tylko do pozycji najnowszych i łączących się bezpośrednio z przedstawionym tekstem. Prace cytowane powinny być ponumerowane i ułożone według kolejności cytowania (nie w porządku alfabetycznym). Nie należy używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”.

Przykład cytowania czasopisma. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł pracy, cały tytuł czasopisma lub skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok wydania, numer tomu, numer strony początkowej i końcowej. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Hinkle J.L., Fitzpatrick E. Needs of American relatives of intensive care patients: Perceptions of relatives, physicians and nurses. Intensive & Critical Care Nursing. 2011;27(4):218–225.

Ślusarz R., Beuth W., Książkiewicz B. Postsurgical examination of functional outcome of patients having undergone surgical treatment of intracranial aneurysm. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2009;23(1):130–139.

Przykład cytowania książki. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Woodward S., Waterhouse C. Oxford handbook of neuroscience nursing. Oxford University Press, New York 2009.

Ślusarz R. Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2008.

Przykład cytowania rozdziału z książki, wydania zbiorowego. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjały redaktora/ów książki, tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok i strony. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Hickey J.V., Buckley D.A. Cerebral aneurysms. In Hickey J.V. (Ed.), Neurological and neurosurgical nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003;521–548.

Ślusarz R. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na stwardnienie zanikowe boczne. W: Jaracz K., Kozubski W. (Red.), Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008;379–386.

Przykład cytowania źródła elektronicznego. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł, datę wejścia na stronę, strona. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Altschul D. Intracranial Arteriovenous Malformation. Retrieved April 27, 2011, from http://emedicine.medscape.com /article/.


Wysyłanie manuskryptu do Redakcji

Wszystkie manuskrypty z załącznikami, w tym załącznikiem 1 (Appendix 1) należy przesłać za pomocą systemu redakcyjnego do obsługi manuskryptów JNNN na stronie internetowej: www.jnnn.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów. Za prace zamieszczone w czasopiśmie autorzy nie otrzymują honorarium. Redakcja nie przekazuje autorom bezpłatnych egzemplarzy czasopisma.