Wpływ wybranych czynników psychologicznych i socjalnych na chęć powrotu do aktywności zawodowej pacjentów po zabiegach dyskopatii lędźwiowej i szyjnej

Renata Waliszewska

Streszczenie


Wprowadzenie. Schorzenia kręgosłupa stanowią duży problem społeczny i często są powodem poważnych zaburzeń wpływających na podstawowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Występujące dolegliwości oraz cechy indywidualne determinują postawę pacjentów w odniesieniu powrotu do aktywności zawodowej. W pracy pielęgniarki tego rodzaju postawy pacjentów stanowią wskazówkę, w jakich przypadkach motywowanie pacjenta do powrotu do pełnienia ról społecznych po operacji jest szczególnie ważne.

Cel. Poznanie wpływu typów indywidualności, czynników i motywów decydujących o zamiarze powrotu do aktywności zawodowej pacjentów po operacjach odcinków lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa.

Materiał i metody. Badaniami objęto 54 pacjentów Kliniki Neurochirurgii w Bydgoszczy operowanych z powodu dyskopatii szyjnej lub lędźwiowej w okresie od marca do kwietnia 2011 roku. Analizowano wiek badanego, płeć, wykształcenie, charakter pracy – umysłowa lub fizyczna, fakt posiadania na utrzymaniu innych osób, motywację powrotu do pracy, typ indywidualny. W badanej grupie 31 (57%) osób było operowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej, 23 (43%) osoby z powodu dyskopatii szyjnej. W postępowaniu badawczym zastosowano kwestionariusz diagnozy typu indywidualnego MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) oraz kwestionariusz ankiety skonstruowany na potrzeby pracy.

Wyniki. Chęć powrotu do pracy w większym stopniu deklarują osoby po operacjach dyskopatii lędźwiowej. Wyniki badań wykazały również, że grupą badawczą deklarującą większą chęć powrotu do aktywności zawodowej są mężczyźni, osoby lepiej wykształcone, wykonujące zawody o charakterze umysłowym, mające na utrzymaniu inne osoby. Rozpatrując profile psychologiczne zaobserwowano, że większą chęć powrotu do pracy deklarują ekstrawertycy, zmysłowcy, percepcjoniści.

Wnioski. Chęć powrotu do aktywności zawodowej po dyscektomiach istotnie zależy od indywidualności chorego, wieku, płci, wykształcenia i warunków rodzinnych. (PNN 2012;1(2):65-69)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.