Etyka Publikacji

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MEiN:
20
Index Copernicus:
100.00
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Etyka Publikacji

Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing przestrzega najwyższych standardów etycznych, opisanych przez International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE: http://www.icmje.org/), Committee on Publication Ethics (COPE: http://publicationethics.org/) oraz International Academy of Nursing Editors (INANE: http://nursingeditors.com/).
+
Wszyscy Autorzy i Recenzenci powinni przeczytać i zapoznać się z wytycznymi
Ethics of Publication in Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing.

 

Zalecenia dla autorów

Składanie duplikatu


- Do powinności autorów należy zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie internetowej wskazówkami dla autorów oraz zasadami kwalifikacji artykułów do publikacji.
- Rękopisy złożone muszą być oryginalne (wcześniej nie publikowane). Nie należy składać artykułu, który jest w trakcie przeglądu w innych miejscach (np. innych czasopismach). Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, który nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany oraz zgłoszony i został przygotowany samodzielnie (Załącznik 1 -> Zakładka "Dla Autorów" -> "Formularz Oświadczenia").
- Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami.
- Autor nie powinien przedstawiać rękopisu opisującego zasadniczo te same badania podzielone na części i publikowane w innych czasopismach. Wyjątek stanowi przedstawienie w pracy nowego celu i uzyskanie nowych wyników i wniosków.
- Autorzy rękopisów prac oryginalnych powinni zwrócić uwagę na szczegółowe przedstawienie części metodologicznej oraz przeprowadzenie obiektywnej dyskusji w takim stopniu, aby możliwe było sprawdzenie wiarygodności danych, jak również przeprowadzenie podobnych badań w celach porównawczych.
- Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji artykuł oraz wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz z standardami etycznymi opisanymi przez International Committee of Medical Journal Editors, Committee on Publication Ethics oraz International Academy of Nursing Editors (Załącznik 2 -> Zakładka "Dla Autorów" -> "Formularz Oświadczenia Kodeks Etyki").
- Autor może zostać poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych danych/wyników badań. Powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Ponadto te dane zostają zachowane przez autora przez rok od momentu publikacji.
- O zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji autor powinien niezwłocznie zawiadomić Redakcję.

Plagiat


- Plagiat oznacza skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu. Autorzy są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody od właściciela na przedstawianie w rękopisie rycin, zdjęć, grafiki itp., do których nie posiadają praw autorskich.
- Autor ponosi odpowiedzialność za umieszczanie prawdziwych  i nie stanowiących plagiatu danych w artykule. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.

Manipulacja w przypisach (odniesieniach)


- Manipulacja w przypisach (odniesieniach) zachodzi wówczas, kiedy rękopis zawiera piśmiennictwo, którego nie ma w odniesieniach lub zawiera odniesienia, które nie są związane z tematem lub są nie ważne dla zgłaszanej pracy. Przedstawianie piśmiennictwa i odniesień w rękopisie celem zwiększania ilości cytowań danego czasopisma lub Autora jest nieetyczne.

Konflikt interesów


- Wszyscy Autorzy powinni ujawnić w swoim rękopisie informację dotyczącą konfliktu interesu (materialnego, niematerialnego). Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla rękopisu/projektu powinny zostać ujawnione (Załącznik 1 -> Zakładka "Dla Autorów" -> "Formularz Oświadczenia”).


Wkład autorów


- Wszyscy Autorzy rękopisu powinni określić własny wkład intelektualny zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz zatwierdzić ostateczną wersję manuskryptu (Załącznik 1 -> Zakładka ""Dla Autorów" -> "Formularz Oświadczenia").
- Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań.
- Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie Autora zgłaszającego tekst do publikacji.
- Redakcja przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, które stanowią przejaw nierzetelności naukowej. Z ,,ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak nie ujawniono go jako jednego z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” ("honorary authorship") istnieje wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a podano ją jako autora/współautora publikacji.

Podziękowania


- Współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium Autorstwa, a przyczynili się w jakiejkolwiek formie do powstania rękopisu powinni być wymienieni w podziękowaniach.

 

Zalecenia dla recenzentów


— Recenzenci przygotowują ocenę/recenzję na zasadzie wolontariatu zgodnie z zasadami peer-review. Nie powinni przyjmować rękopisu, jeżeli uważają, że tematyka opracowania nie dotyczy ich specjalności czy zainteresowań. Oczekuje się, że Recenzenci przygotują ocenę/recenzje w ciągu dwóch tygodni.
— Wszelkie rękopisy otrzymane do oceny/recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie mogą być pokazane lub omawiane z innymi bez upoważnienia Redakcji.
— Oceny powinny być prowadzone w sposób obiektywny. Powinny one zawsze próbować dostarczyć szczegółowych i konstruktywnych informacji zwrotnych, aby pomóc Autorom w poprawie ich rękopisu.
— Czasopismo wprowadziło model recenzowania, w którym Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). W przypadku kiedy zaistnieje taka sytuacja (znajomość danych tożsamości) recenzent musi podpisać Deklarację o braku konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
— Weryfikacja oryginalności tekstu- Recenzent powinien również poinformować Redakcję o wystąpieniu naruszenia standardów etycznych przez autora tekstu,  w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.
— Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (Formularz Recenzji->Zakładka "Dla Recenzentów"->"Formularz Recenzji").

Zalecenia dla redakcji

— Redakcja czasopisma jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, czy przedstawiony rękopis mieści się w obszarze zainteresowania czasopisma, czy został przygotowany zgodnie z zaleceniami dla Autorów i czy powinien zostać opublikowany w JNNN. Redaktorzy mogą konsultować się z innymi członkami zespołu redakcyjnego, jak również z Recenzentami oraz Autorami, w celu podejmowania decyzji o publikacji.
— Jeżeli zaistnieje potrzeba udokumentowania wiarygodności przesłanego rękopisu w aspekcie działalności etycznej, Redakcja ma prawo uzyskać od Autora dodatkowego potwierdzenia/dokumentu — zgody poszczególnych Komisji Etycznych na przeprowadzenie projektu/badania.
— W korespondencji, Redakcja nie ujawnia nikomu żadnych informacji o przesłanym rękopisie poza wyjątkiem Autora/-ów, Recenzentów, a w niektórych uzasadnionych przypadkach innym członkom Redakcji JNNN.
— Rękopisy, które zostały przesłane do Redakcji a nie zostały opublikowane w JNNN nie mogą być wykorzystywane przez Redakcję w celach własnych działań bez pisemnej zgody Autora.