Regulamin publikowania prac

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MEiN:
20
Index Copernicus:
100.00
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Pobierz Regulamin

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing — JNNN) jest kwartalnikiem międzynarodowym, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Publikuje ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy.

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie badania dotyczące ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.


Podstawowe zasady recenzowania prac

Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji, jak również niekompletne lub przygotowane niezgodnie z zasadami, Redakcja odsyła (odrzuca) autorom bez oceny merytorycznej. Manuskrypty spełniające podstawowe warunki publikacji zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny dwóch niezależnych recenzentów. Opinie recenzentów zostaną przesłane autorom, którzy są proszeni o ustosunkowanie się do uwag. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji, Redakcja kwalifikuje pracę do druku. Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej. Korektę autorską należy zwrócić do Redakcji w ciągu trzech dni roboczych. W przeciwnym wypadku artykuł zostanie wycofany z czasopisma. Zmiany w korekcie autorskiej są wprowadzane na odpowiedzialność autora. Wydrukowany artykuł staje się własnością Redakcji/Wydawcy.

Do pracy należy dołączyć Formularz oświadczenia, przeniesienia praw autorskich i kryteria autorstwa (załącznik 1-> Zakładka "Dla Autorów" -> "Formularz Oświadczenia), że praca nie była wcześniej publikowana ani nie jest złożona w redakcji innego czasopisma oraz, że nie zaistniał konflikt interesów którejś ze stron. Autor składa także oświadczenie, że przedłożony do publikacji artykuł oraz wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz z standardami etycznymi opisanymi przez International Committee of Medical Journal Editors, Committee on Publication Ethics oraz International Academy of Nursing Editors (Załącznik 2 -> Zakładka "Dla Autorów" -> "Formularz Oświadczenia Kodeks Etyki"). Jeżeli materiał był już wcześniej opublikowany, należy do niego dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie zarówno od poprzedniego wydawcy, jak i autorów oryginalnej pracy. Ponadto Autor oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na Redakcję/Wydawcę, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Redakcja/Wydawca. Autor określa również swój wkład w powstanie pracy, według kryteriów znajdujących się w formularzu. Odpowiedzialność za wiarygodność informacji znajdujących się w formularzu ponoszą Autorzy pracy, którzy są zobowiązani do imiennego przesłania Formularza.


Przygotowanie manuskryptu

Redakcja przyjmuje prace napisane w języku angielskim. Objętość pracy wraz z materiałem ilustracyjnym, piśmiennictwem i streszczeniem nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu (1 strona maszynopisu to 1800 znaków). Praca powinna być napisana jednostronnie na papierze formatu A4, w programie Word, czcionką 12 pkt., interlinia podwójna, z zachowaniem marginesów około 2,5 centymetra. Tekst nie powinien być formatowany. Każda z części maszynopisu powinna się zaczynać na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie ze słowami kluczowymi (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny. Odwołania do piśmiennictwa należy zaznaczać w tekście cyframi arabskimi i umieszczać w nawiasach klamrowych, bez spacji między przecinkiem a kolejnym numerem, np. [3,4,8–10], zgodnie z kolejnością cytowania. Na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności cytowań. Tabele i ryciny należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Tabele i ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerowane są cyframi arabskimi.

W tekście nie można stosować żadnych wyróżnień. Kolejne strony należy ponumerować, poczynając od strony tytułowej. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów. Wskazane jest, aby podawać międzynarodowe nazwy leków, a nie preparatów handlowych. Wyniki badań biochemicznych i innych powinny być podane w jednostkach zgodnych z układem SI.


Artykuł oryginalny (Original Article)

Artykuł oryginalny powinien posiadać następujący układ:

strona tytułowa

streszczenie (ze słowami kluczowymi)

wstęp (z celem pracy)

materiał i metody

wyniki

dyskusja

wnioski

zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej (ta część musi być uwzględniona)

podziękowania

piśmiennictwo

tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim oraz krótki tytuł w języku polskim i angielskim (do 50 znaków), imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana, informację o ewentualnych grantach i innych źródłach finansowania, adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim (do 300 słów) i angielskim (do 300 słów). Musi posiadać następującą strukturę: Wstęp, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Nie należy stosować żadnych skrótów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.


Artykuł poglądowy (Review Article)

Redakcja przyjmuje artykuły poglądowe tylko zamawiane albo przygotowane przez autorytety w dziedzinie neuropielęgniarstwa po wcześniejszym ustaleniu z Redakcją czasopisma.

Artykuł poglądowy powinien posiadać następujący układ:

strona tytułowa

streszczenie (ze słowami kluczowymi)

wstęp (z celem pracy)

przegląd

wnioski

podziękowania

piśmiennictwo

tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim oraz krótki tytuł w języku polskim i angielskim (do 50 znaków), imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana, adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim (do 250 słów) i angielskim (do 250 słów). Musi odzwierciedlać strukturę pracy z wnioskami. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.


Opis przypadku (Case Report Article)

Redakcja przyjmuje artykuły przedstawiające opis ciekawego przypadku klinicznego pacjenta lub nowych metod pielęgnowania i zarządzania.

Opis przypadku powinien posiadać następujący układ:

strona tytułowa

streszczenie (ze słowami kluczowymi)

wstęp (z celem pracy)

prezentacja przypadku

dyskusja

wnioski

podziękowania

piśmiennictwo

tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim oraz krótki tytuł w języku polskim i angielskim (do 50 znaków), imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana, adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim (do 250 słów) i angielskim (do 250 słów). Musi odzwierciedlać strukturę pracy z wnioskami. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.


Podziękowania

Współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium autorstwa, a przyczynili się w jakiejkolwiek formie do powstania pracy powin­ni być wymienieni w podziękowaniach. Jednocześnie zastrzega się, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (np.: instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


Tabele

Tabele należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). Tabele numerować cyframi arabskimi. Tytuł tabeli w języku angielskim umieścić nad tabelą. Opisy wewnątrz tabeli zamieścić w języku angielskim. Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone tabele.


Ryciny, fotografie

Ryciny należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). Ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerować cyframi arabskimi. Tytuł ryciny w języku angielskim umieścić pod ryciną. Opisy wewnątrz rycin zamieścić w języku angielskim. Ryciny powinny być przygotowane w formacie TIFF, JPG (300 dpi) lub EPS. Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone ryciny. Fotografie kolorowe lub czarno-białe należy dostarczyć o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy uwzględnieniu wielkości, w jakiej będą publikowane. Niedopuszczalne jest włamywanie fotografii do MS Word. Materiał skanowany powinien być dostarczony w odrębnych plikach w postaci bitmapy zapisanej w formatach: TIFF, JPG lub EPS. Miejsce włamania należy zaznaczyć na lewym marginesie. Fotografie nieautorskie powinny być opatrzone nazwiskiem autora wraz z załączoną zgodą na ich opublikowanie. Uwaga! Nie przyjmuje się kserokopii materiałów graficznych ani materiałów pochodzących z Internetu.


Piśmiennictwo

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za poprawność cytowanego piśmiennictwa. Cytowanie prac należy ograniczyć tylko do pozycji najnowszych i łączących się bezpośrednio z przedstawionym tekstem. Prace cytowane powinny być ponumerowane i ułożone według kolejności cytowania (nie w porządku alfabetycznym). Nie należy używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”.

Przykład cytowania czasopisma. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł pracy, cały tytuł czasopisma lub skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok wydania, numer tomu, numer strony początkowej i końcowej. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Hinkle J.L., Fitzpatrick E. Needs of American relatives of intensive care patients: Perceptions of relatives, physicians and nurses. Intensive & Critical Care Nursing. 2011;27(4):218–225.

Ślusarz R., Beuth W., Książkiewicz B. Postsurgical examination of functional outcome of patients having undergone surgical treatment of intracranial aneurysm. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2009;23(1):130–139.

Przykład cytowania książki. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Woodward S., Waterhouse C. Oxford handbook of neuroscience nursing. Oxford University Press, New York 2009.

Ślusarz R. Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2008.

Przykład cytowania rozdziału z książki, wydania zbiorowego. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjały redaktora/ów książki, tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok i strony. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Hickey J.V., Buckley D.A. Cerebral aneurysms. In Hickey J.V. (Ed.), Neurological and neurosurgical nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003;521–548.

Ślusarz R. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na stwardnienie zanikowe boczne. W: Jaracz K., Kozubski W. (Red.), Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008;379–386.

Przykład cytowania źródła elektronicznego. Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł, datę wejścia na stronę, strona. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”

Altschul D. Intracranial Arteriovenous Malformation. Retrieved April 27, 2011, from http://emedicine.medscape.com /article/.


Wysyłanie manuskryptu do Redakcji

Wszystkie manuskrypty z załącznikami, w tym załącznikiem 1 (Appendix 1) należy przesłać za pomocą systemu redakcyjnego do obsługi manuskryptów JNNN na stronie internetowej: www.jnnn.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów. Za prace zamieszczone w czasopiśmie autorzy nie otrzymują honorarium. Redakcja nie przekazuje autorom bezpłatnych egzemplarzy czasopisma.